kiến thức cảm biến điện dung

Tìm hiểu cảm biến điện dung

Tìm hiểu cảm biến điện dung

Độ nhạy có thể thay đổi một chút giữa hai điểm bất kỳ của dữ liệu. Sự tác động của sự thay đổi này được gọi là sai số tuyến tính. Cảm biến kiểu tụ không tiếp xúc đo những